Azarbaycan

bis

VIP
Messages
5,037
Güney Azərbaycan Televiziyonu


Peyk þirkətləri

1-ci peyk:

Satellite: HOTBÝRD 13* DƏRƏCƏ ÞƏRQ (EAST)

FREQ: 11411

S/R: 27500 ,

HORÝZONTAL

2-ci peyk:

Satellite: Telstar 12 15* DƏRƏCƏ QƏRB (WEST)

FREQ: 12615

S/R: 11939 ,

Vertical FEC: 2/3
 

bis

VIP
Messages
5,037
Bu gün ( 17 noyabr ) Azərbaycanda Milli Dirçəliþ Günüdür

GÜNAZ.TV mətbuat mərkəzinin əldə etdiyi məlumata görə, Bu gün-17 noyabr Azərbaycanda Milli Dirçəliþ Günüdür. 21 il öncə məhz bu tarixdə Azərbaycan dövlətinin SSRÝ-nin tərkibindən çýxaraq müstəqlliyini bərpa etməsinin əsasý qoyuldu.

100 minlərlə azərbaycanlý Ermənistanýn təxribatlarýna və Sovet Ýttifaqýnýn ikili siyasətinə etiraz olaraq o vaxtký Lenin, indiki Azadlýq meydanýnda toplaþdý. Bu gün Azərbaycanda milli-azadlýq hərəkatýnýn baþlanðýcý kimi də qiymфətləndirilir. Həmin gün 68 il azadlýðýn nə olduðunu bilməyən bir millətin "olum, ya ölüm" savaþý baþladý. SSRÝ-nin tezliklə məhvə məhkumluðu məhz həmin gün daha aydýn göründü.
Rəsmi Moskvanýn, ermənilərin Daðlýq Qarabaða iddiasýna loyal münasibəti və qərəzli mövqeyi, millətə tarixini öz gücünə dəyiþmək istəyini aþýlamýþdý. Yüz minlərlə insanýn Azadlýq meydanýna axýþmasý isə ən yeni tarixin təməlini qoydu. Mitinqin ilk günləri göstərdi ki, Azərbaycanda, hələ SSRÝ-nin heç bir yerində rast gəlinməyən mübarizə baþlayýr. Bunlarý görən rəsmi Moskva Ýttifaq dönəmində Azərbaycanda ilk dəfə fövqəladə vəziyyət elan etdi. SSRÝ-nin müxtəlif ərazilərində dislokasiya edilmiþ daxili qoþun qüvvələri Bakýya gətirilərək meydanda yerləþdirildi, dekabrýn 3-dən 4-nə keçən gecə isə mitinq iþtirakçýlarý oradan zorla çýxarýldý. Onlarýn bir qismi həbs edildi. O zaman hərəkat parçalansa da, millət öz arzusuna çatdý - 1988-ci il, noyabrýn 17-dən baþlayan meydan hərəkatý azad Azərbaycanýn təməlini qoydu.
əgər Milli dirçəliþimiz olmasaydý, nə müstəqillimizə qovuþa biləcəydik, nə də ən əziz bayramlarýmýzý qeyd etmək imkaný qazanacaqdýq.
Noyabrýn 17-i 1992-ci ildən bayram kimi qeyd olunur. Hazýrda
 

bis

VIP
Messages
5,037
üney azərbaycan televizýasýnýn ( GunAz Tv ) hatbýrd daký yayýný baþladý

GünAzTv:


öyrenci: 16 noyabr 2009 - ci tarixindən etibarən GunAz Tv hatbird peyk anteni ilə yayýna baþladý . aylar sonra GunAz Tv programlarýna hatbird dan da baxabýlərsýz . tv nin web səhifə sinə gedərək görüntü , səs keyfiyəti barə də məlumat verə bilərsiz . GunAz Tv nin hatbýrdaki adresi və filtersiz ýnternet adresi aþaðýda verilibdir . öyrenci saytý olaraq GunAz Tv nin hatbýrdaký yayýnýna keçməsini təbrik edər , onlara baþarýlar arzu edirik .
 

blackattack

Banned
Messages
35
new channel --- MTV

2010-06-25 15:10:28 Îòêðûòèå êàíàëà "MTV - Azerbaijan".

 êîíöå ñåíòÿáðÿ ïëàíèðóåòñÿ îòêðûòèå ìóçûêàëüíîãî òåëåêàíàëà "MTV – Àçåðáàéäæàí".
mtv_logo_new.jpg
 êîíöå ñåíòÿáðÿ ïëàíèðóåòñÿ îòêðûòèå ìóçûêàëüíîãî òåëåêàíàëà "MTV – Àçåðáàéäæàí". Îá ýòîì ñîîáùèë ðåãèîíàëüíûé ìåíåäæåð òåëåêàíàëà Ìàòõåâ Ãîëäñòåéí.


Îí îòìåòèë, ÷òî îòêðûòèå êàíàëà áóäåò îòìå÷àòüñÿ òîðæåñòâåííî, «ýòî áóäåò ãðàíäèîçíîå êóëüòóðíîå ñîáûòèå»: "Ìû ïëàíèðóåì ïðîâåñòè ôåñòèâàëü. Íà ýòî ìåðîïðèÿòèå ìû ïëàíèðóåì ïðèãëàñèòü òàêèõ ìèðîâûõ çâåçä êàê Rihanna, Shakira, Jay-Z, Black Eyed Peas, Avril Lavigne, Mika è ìíîãèõ äðóãèõ".


Àçåðáàéäæàíñêèå òåëåçðèòåëè ñìîãóò óâèäåòü ñâîè ëþáèìûå ïåñíè íà íîâîì êàíàëå. Ïåðåäà÷è áóäóò òðàíñëèðîâàòüñÿ â èíòåðàêòèâíîì ðåæèìå, è òàêæå âûïîëíÿòü ïîæåëàíèÿ çðèòåëåé.
Ì.Ãîëäñòåéí òàêæå îòìåòèë, ÷òî äàííûé ïðîåêò îêàæåò îãðîìíîå âëèÿíèå íà ðàçâèòèå òóðèçìà â ñòðàíå: "Îáû÷íî, êîãäà ïðîâîäÿòñÿ òàêèå ôåñòèâàëè, â ñòðàíàõ â äåñÿòü ðàç óâåëè÷èâàåòñÿ óðîâåíü òóðèçìà. Òàêîãî ðîäà ìåðîïðèÿòèÿ â îäíó íî÷ü ñìîãóò èçìåíèòü èìèäæ ñòðàíû".


Îòìåòèì, ÷òî îòêðûòèå «MTV – Azerbaijan» áóäåò íàïðÿìóþ òðàíñëèðîâàòüñÿ ïî âñåì ìåñòíûì íàêàëàì, è ìèëëèîíû çðèòåëåé ñìîãóò ñëåäèòü çà ýòèì ôåñòèâàëåì.
 
Top