Search results

 1. D

  OpenAZBox PLi MOD Me Prerelease

  OpenAZBox PLi MOD Me Prerelease OpenAZBox PLi MOD image is fully based on OpenPLi 2.1 Enigma 2 Kernel: Linux azboxme 3.3.1 Enigma 2: 24. april 2012. Drivers: Thu May 10 17:30:12 CEST 2012 Please expect that some things are disabled or not implemented in this prerelease version of Enigma 2...
 2. D

  Iraq Today (9°E, Biss) *** Chat Only Here, No Keys ***

  very nice my friend HighLander: http://www.sat-universe.com/showthread.php?t=229166 its working very fine
 3. D

  Elite with E2 Problem in tuner

  good afternoon to all friends i have one Elite with enigma 2 in the automatic search of satellite it but makes even despite a long time in order to completion the satellite, I made test almost in all it has no same problem and it has found solution
 4. D

  Report on Astra 1C @ 2° East

  Report on Astra 1C @ 2° East good morning in the all friends any good friend has setup with mobile dish and has appetite to make a report on the particular satellite in the following link that I put is Live the movement that makes satellite http://www.n2yo.com/?s=22653 from here...
 5. D

  Áíáöïñá ãéá Astra 1C @ 2° East

  Áíáöïñá ãéá Astra 1C @ 2° East êáëçìÝñá óå üëïõò ôïõò ößëïõò ïðïéïò êáëüò ößëïò Ý÷åé setup ìå êéíçôü ðéÜôï êáé Ý÷åé üñåîç íá êÜíïõìå ìéá áíáöïñÜ ãéá ôïí óõãêåêñéìÝíï äïñõöüñï óôï ðáñáêÜôù link ðïõ âÜæù åßíáé Live ç êßíçóç ðïõ êÜíåé äïñõöüñïò http://www.n2yo.com/?s=22653 áðü åäþ...
 6. D

  ÊáôåâÜóôå áðï ðáíôïý !!! ÄùñåÜí äïêéìÞ ãéá 2 ìÝñåò.

  ÊáôåâÜóôå áðï ðáíôïý !!! ÄùñåÜí äïêéìÞ ãéá 2 ìÝñåò. ÐáéäéÜ Ýêáíá äïêéìÞ êáé ìÜëéóôá Ýêáíá êáé áíáíÝùóç ãéá 1 ìÞíá ( 4 ¤ ) óôçí ðáñáêÜôù õðçñåóßá. ÌÝ÷ñé óôéãìÞò üëá êáëÜ. Åêôüò áðü êÜðïéá limit ðïõ Ý÷åé óå ïñéóìÝíåò õðçñåóßåò . ÄùñåÜí äïêéìÞ ãéá 2 ìÝñåò ìå áðëü registration ãéá üëïõò. Ïé...
 7. D

  FTA Winter Snow Sports (Skiing, Alpine, Ski-Jumping, Bobsleigh, Snowboard, Dogsled racing...)

  Atlantic Bird 2 / Télécom 2D (8.0°W)Reported by stanley_cassidy Fréquence: 12582 - Pol: V - SR: 6111 - FEC: - Catégorie: Sport - Autres Transmis en: MPEG-2 4:2:2 Infos: Cross Country: Tour de Ski from Cortina
 8. D

  NewCS v.1.67 RC1 AZBOX

  NewCS_v.1.67 RC1__AZBOX NewCS v.1.67 RC1 newcs.sigma -> NewCS binary with support for the Sigma Mips Cpu's (Azbox). newcs.sigma.usb -> NewCS binary with support for the Infinity-USB on the Sigma Mips Cpu's (Azbox). newcs.sigma.pcsc -> NewCS binary with support for the Infinity-USB the Sigma...
 9. D

  CCcamInfoPHP_v1.02

  CCcamInfoPHP_v1.02 Update 27/04/2009 v1.02 v1.02 How to get CCcamInfoPHP to work the easy way
 10. D

  CCcam 2.0.10

  CCcam 2.0.10 thanks my friend costas
 11. D

  UEFA Champion's League:Barcelona-Basel in HDTV

  Atlantic Bird 1 (12.5°W) Frequency: 10978 - Pol: H - SR: 20000 - FEC: - Category: Sport - Football Transmitted in: MPEG-2 4:2:0 (PAL) Comments:UEFA Champion's League:Barcelona-Basel In HDTV/MPEG-4
 12. D

  CoreAVC Professional Edition v1.9.0

  CoreAVC Professional Edition v1.8.5.0 The CoreCodec CoreAVC High Definition H.264 video codec is based on the MPEG-4 Part 10 standard and is the video codec used in AVCHD, Blu-Ray and in HD-DVD. H.264 is the next-generation standard for video, and CoreAVC is being recognized as being the world...
 13. D

  ! ! ! ÊÁËÏ ÌÇÍÁ ! ! !

  ÊÁËÏ ÌÇÍÁ ÓÅ ÏËÏÕÓ ÔÏÕÓ ÖÉËÏÕÓ ÊÁÉ ÊÁËÅÓ ÄÉÁÊÏÐÅÓ
 14. D

  News Db 8000..............

  News Db 8000.... good afternoon to all friends look HERE....
 15. D

  Image Rudbox 1.04 mit mgcamd1.27

  Image Rudbox 1.04 mit mgcamd1.27 Image Rudbox 1.04 mit mgcamd1.27 RuDbox 1.04 b1 kathrein image with recording and timeshift working. Known issue: switching audio tracks while recording damage recording, but ok in timeshift mode. IP address: 192.168.0.100 1. ganzen Ordner kathrein auf USB...
 16. D

  the best antivirus

  the best antivirus Shot at 1969-12-31
 17. D

  Camd 3.888

  camd-v3.888 camd-v3.888 this version ov camd-v3.888
 18. D

  Relook.softcam(17.6,07)D+00key-updated&tested.skidy

  Relook.softcam(17.6,07)D+00key-updated&tested.skidy Relook.softcam(17.6,07)D+00key-updated&tested.skidy Relook.softcam(17.6,07)D+00key-updated&tested.skidy Old attachment removed to preserve space
 19. D

  CCcam 2.0.0

  CCcam 2.0 -------------------------------------------------------------------------------- Changelog: -removed gbox_indirect support -added gbox support -several smartcard fixes -several smartcard reader fixes -fixed LOADBALANCE parsing (broken in 1.7.1) :clapping::clapping:
Top