Search results

 1. I

  Ìáêåäïíßá - ÅëëÜäá

  ÊáëÝò ÃéïñôÝò ,...................................óå êÜèå ãùíéÜ ôçò ÅëëÜäáò áðï Åâñï ìå÷ñé Ãáõäï áðï Öëþñéíá ìå÷ñé Êáóôåëëïñéæï áðï ÐñÝóðåò ìå÷ñé Ôáßíáñï áðï Èåóóáëïíßêç ìå÷ñé ÁóôõðÜëáéá áðï Æáëïããï ìå÷ñé Éìâñï áðï ÊÝñêõñá ìå÷ñé ËÞìíï ìå Õãåßá & Åõôõ÷ßá :newyear::newyear::newyear:
 2. I

  blue movies channells stoped ?

  hello The Premiere*/blue movies channells stoped ? or gone on N3? :confused: cause i have black screen about them. anybody knows about ?
 3. I

  new for 9800s ??

  its something new for 9800s ?????? tnanks
 4. I

  On Lien LN-5050usb -?-

  there is out a new stb+ethernet+usb2 support & 1cas+1card reader called on Lien LN 5050usb there is any info about support-tools upgrade firmwares softcams official/unofficial patches ??? thanks
Top